6-oji rinktinė

Mūsų veikla

Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės tikslas -

parengti rinktinės karius ir iš jų suformuotus vienetus Lietuvos sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai.

Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės uždaviniai:

1. rengti karius savanorius ir kitus aktyviojo rezervo karius valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgoms teikimui;
2. palaikyti kovinę parengtį Rinktinėje;
3. rengtis tarptautinėms operacijoms ir dalyvauti jose;
4. teikti pagalbą kitoms valstybėms ir savivaldybių institucijoms;
5. pagal kompetenciją užtikrinti Lietuvos kariuomenės ir kitų krašto apsaugos sistemos institucijų karinio personalo komplektavimą.

Įgyvendindama 1 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

- prisideda rengiant valstybės karinės gynybos planus;
- užtikrina valstybės karinės gynybos planų įgyvendinimą;
- organizuoja Rinktinės karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų rengimą valstybės karinės gynybos užduočių vykdymui, bei priimančiosios šalies paramos sąjungininkų ginkluotosioms pajėgos teikimui.

Įgyvendindama 2 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

- rengia Rinktinės veiklos ir kovinio rengimo planus;
- nustato Rinktinės kariams ir iš jų suformuotiems kariniams vienetams privalomus kovinio rengimo reikalavimus;
- organizuoja karių savanorių, kitų aktyviojo rezervo karių ir iš jų suformuotų karinių vienetų kovinį rengimą;
- organizuoja Rinktinės štabo ir jungtines kuopų pratybas ir mokymus, taip pat pratybas ir mokymus užsienyje;
- bendradarbiauja su KAS institucijomis ir vienetais karių savanorių ir aktyviojo rezervo karių kovinio rengimo ir kitais klausimais;
- reprezentuoja Lietuvos kariuomenę visuomenėje: stiprina ryšį tarp kariuomenės ir visuomenės, organizuoja ir vykdo jaunimo karinį patriotinį ugdymą ir agitaciją, palaiko glaudžius ryšius su vietos visuomene, pagal savo galimybes dalyvauja viešajame gyvenime, šventėse ir renginiuose;
- bendradarbiauja su karių savanorių darbdaviais ir darbdavių asocijuotomis organizacijomis.

Įgyvendindama 3 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

- rengia Rinktinės karius ir iš jų sudarytus karinius vienetus dalyvauti tarptautinėse operacijose;
- papildo parengtais kariais kitus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus, siunčiamus dalyvauti tarptautinėse operacijose.

Įgyvendindama 4 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

- prisideda rengiant taikos meto užduočių (toliau-TMU) planus;
- paskirsto užduotis, užtikrinančias TMU įgyvendinimą, Rinktinėje;
- organizuoja ir kontroliuoja Rinktinės pasirengimą TMU vykdymui;
- skiria Rinktinės karius ir (arba) iš jų sudarytus karinius vienetus, bei priemones TMU vykdymui.

Įgyvendindama 5 uždavinį, Rinktinė atlieka šias funkcijas:

- vykdo kandidatų į profesinę karo tarnybą ir tarnybą aktyviajame rezerve paiešką ir pritraukimą;
- organizuoja kandidatų į profesinę karo tarnybą tinkamumo tikrajai karo tarnybai nustatymą;
- pagal komplektavimo planus organizuoja kandidatų priėmimą į profesinę karo tarnybą ir tarnybą aktyviajame rezerve;
- rengia seminarus, diskusijas, švietėjiškas akcijas, kuriomis siekiama ugdyti jaunuolių patriotinę savimonę ir sudominti juos karine tarnyba;
- teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja kandidatų į profesinę karo tarnybą prašymus, skundus ir siūlymus, susijusius su priėmimu į profesinę karo tarnybą ir aktyvųjį rezervą.